“Tevhidi Sosyal Düşünce”

“Askeri Darbe Kalkışması” ve Türkiye'nin "Sıcak Savaş Temalı" Yeni Medeniyetler Çatışma Süreci

15 Temmuz 2016 tarihi Türk milleti için bir yönüyle 1807’den bu yana devlet içinde bir kısım ; “asker”, “bürokrasi” ,” sözde aydın” lafızlarıyla anılan bir çok kesim tarafından yapılan iç ihanetin en yüksek noktasını oluşturmaktadır. Bu tarih, aynı zamanda 209 yıllık (1807-2016) iç ihanet sürecinin de toplum ve devlet kademelerinin en hayati, mahrem damarlarına kadar girmiş sürecinin inşallah nihayetlenmesini ve tekrarTürkiye’nin yükselmeye geçişi ifade etmesi bakımında son derece tarihi kırılma noktasıdır.

Eğer sürece darbeler sosyolojisi açısından bakılırsa Müslüman Türk milletinin bu ihanet şebekeleriyle, dışardan İslam düşmanlığı üzerinden yönlendirilen ama içerde “maşa”lar yoluyla bizlerin adlarını kullanan (Ahmet, Mehmet Paşalar, Beyler,… vs) işbirlikçileri vasıtasıyla hep ; İslam’a, Tevhid’e, Kur’an’a ve bu kadimiyate hizmet eden milletimize, devletimize ve vatanımıza düşman “düşünceleri” ve “felsefeleri” “Askeri Darbeler yoluyla” içtimai bünyemize hakim kılmaya çalıştıkları görülür. Bir İngiliz’i, bir Fransız’ı, bir Rus’u, Bir Alman’ı, bir Yahudi’yi ya da bunların devlet kurumlarını açıktan, somut bir düşman, açık Darbeci gücü olarak göremeyiz. Onları hep “dostlarımız” olarak görürüz. Peki kimleri görürüz; bu İslam ve Devlet düşmanı ülkeler; Kabakçı Mustafa olarak, Mustafa Reşit Paşa isminde, Hüseyin Avni Paşa kılığında, Mithat Paşa yetkisinde, Abdullah Cevdet düşüncesinde , İttihat Terakki partisinin meşhur (tescilli İngiliz memuru Cemal Paşa, Talat ve Enver Paşalar…) üçlüleri şeklinde, ..,Cemal Gürsel, Cemal Madanoğlu, Kenan Evren, 28 Şubatçı Komutanlar olarak ve en sonunda FETÖ’’cü terör örgütüne mensubu; generaller, hakimler, savcılar, rektörler, yaverler … .. ortaya çıkmaktadır. Batı Hıristiyan –Yahudi yapılanmasına yönelik modernist batı medeniyeti bu “maşa”lar yoluyla somutta, açıktan devleti, bürokrasiyi, bürokratik aydın! ihaneti üzerinden devlet ve toplum sarmalını oluşturmuştur. Bu sarmalın başlangıcı olarak 29 Mayıs 1807’de 3. Selim ‘in Hal edilmesi süreci olup, 15 Temmuz 2016 ‘da bu sarmal zirve yaptığına şahit olmuşuzdur. Bu sarmalı oluşturanmaşalar, 15 Temmuz 2016’da ki kalkışmalarıyla “hainlik duyguları ve eylemleri, ihanet akılları ve münafıklık kalp yapılarıyla” devletimizi yönetme sürecindeki gizli durumları, artık açığa çıkmıştır. Bu batı’cı paganların “maşa”ları, “Müslüman Türk devlet yapılanmasındaki mazilerine bakıldığında ortaya koydukları fikirlerin, devletteki bürokratik tutumlarının tamamı Batı hırıstıyan-yahudi menfaatlerini, Devlet ve toplumumuz üzerinden hakim ve hükümran kılmayı “Darbeler Yoluyla” amaçladıkları görülür. Buna göre 1807’den 15 Temmuz 2016 ya kadarki süreçte ülkemizde yapılan darbelerin; İslam, tevhit, vatan, devlet ve İslam’ın hadimi milletimizin düşmanı olan bir duruşu, yapılan darbelerde ortaya koydukları fikirleri, darbelerine meşruiyet sağlamada, batı’nın menfaatleri noktasında oluştuğunu görmek mümkündür. Buna göre günümüze değin “ Darbeler tarihimize” bakıldığında ilk somut darbeyi ;

 

III.Selim’ e Kabakçı Mustafa İsyanı 29 Mayıs 1807’de gerçekleştirilmiştir. Bu darbe Batı ile arası açılmış ve farkı kapatmak isteyen Sultan’a karşı İslam, tevhit ve din taraftarıymış gibi gözüken kesimce bu “Darbe “ gerçekleştirilmiştir.

 

500 yüzyıl dır “Osmanoğlu deniyor bundan sonrada Mithat oğulları densin”diyen Mithat Paşa önderliğinde tevhidi devlet yönetiminden meşruti bir idareye geçilmesini isteyen “cunta”nın 30 Mayıs 1876 ‘ da Sultan Abdülaziz’i tahtan indiren Cunta, mason 5. Murat’ı tahta geçirmiştir.

 

Üçüncü darbe ise 1909’da Abdülhamit Han’ı Yahudiler’e Filistin’de toprak vermiyor diye büyük bir ayaklanma süreci sonunda, Selanik merkezli Yahudi güdümlü İttihat Terakki Partisi vasıtasıyla “Sultan-Halife” devlet yönetiminden uzaklaştırılmıştır.

 

28 Ocak 1913’de de Bab-ı Ali Baskını ile Talat ve Enver Paşalar, Sadrazam Kamil Paşa hükümetini zorla istifaya yöneltmişlerdir. Almanya istikametinde gelişmelere yönelik bu darbe ile İttihat Terakki ekseninde Almanya yanında savaşa girilen ve sonunda cihan devletinin yıkılışına yol açan bir makas değişimi gerçekleşmişti. Çünkü önceki 1909 darbesi ve 1876 kanuni Esasi faaliyeti İngiltere mahreçli idi. Bab-ı Ali baskını ile Almanya’da darbe yoluyla devlet yönetimine müdahale ettiği görülür.(http://www.diyadinnet.com/17.07.2016).

 

20 Ocak 1921’de ise kabul edilen anayasada “TBMM Hükümeti adında yeni iradenin ilanını beraberinde getirdi. 1921 Anayasası ilk 1 ve 2. maddesinde yönetme hakkının sahibinin doğrudan TBMM nezdinde millete ait olduğunu belirtmesi ve 3. Maddesinde ilk defa Türkiye Devleti ifadesinin kullanılması açısından önceki Osmanlı hükümetine karşı ihtilal niteliği taşımaktadır”. Önceki tevhidi idarenin doğrudan reddi ve onun yerine liberal-pozitivist “yeni düzenin siyasi, anayasal ve askeri erklerce tayin edilmesi doğrudan ihtilal nitelikleri taşımaktadır” (http://www.beyaztarih.com/16.07.2016).

 

1960 darbesi ise seçimler yoluyla milli iradenin 1950-1960 arası ezanı Arabca okuma, imam hatip okullarının açılması gibi geleneksel değerleri önceleyen tablosuna son vermek ve Türkiye’yi yeniden“darbe” yoluyla Batı değerlerine laiklik, laisizm, liberalizm ve sekülerliberal sermayeyi güçlendirici yapılanmalara yönelen temel çerçeveyi oluşturmuştur.

 

12 Mart 1971 muhtırası liberal sermayenin güçlenip, liberal Batı’lı değer sisteminin devlette, ekonomide toplum hayatında bir ileri liberalleşme düzeyinin toplum genel düzeyinde sağlanabilmesi için seküler yerli maşa askerler tarafından “ darbe-muhtıra” bağlamında gerçekleştirilmiştir.

 

12 Eylül 1980 askeri darbesi ise neo-liberal pagan ,pozitivist, liberal-kapitalist dünya sisteminin, Türkiye’de hayat tarzını, devlet aklını, düşünce sitemini, insan tasarımını bu yönde oluşmasına hizmet eden bir Batıcı darbe hareketidir. Ortaya konan sağ-sol çatışması gibi araçlarda bir kurgu sonucu oluşturularak, oluşan kaos üzerinden Darbecilerin neo-liberal kapitalist pagan toplum yapısını, darbe sosyolojik ortamında toplum ve devlet bazında kurumsallaştırmak için topluma müdahale etme hizmeti yapmış olduğu görülür.

 

28 Şubat 1997 süreci ise toplumda milli ve manevi değerlere dayalı sermaye kesiminin , yüksek eğitim içine girmiş ilmi kesimin, değerler merkezli yeni bürokrat tipinin oluşması sonucu hıristiyan-yahudi geleneğine dayalı menfaat yapısının devlet ve sermaye içindeki güç azalmasını telafi etme adına “Cumhuriyetin kazanımlarını kaybetmeme” iddiasıyla post- modern darbe yapılarak, başıörtülü insanların kamusal alandır dır diyerek mahallelerdeki parklara çıkmalarının dahi yasaklanabileceği cinnet aklını, bu topluma çağdaşlık, laiklik diyerek İslam’ı sevmeyen, Efendimiz(SAV)’in getirdiği değerlere karşı duran pagan Mekke’liler, Haçlılar, modern Batı’lı devletlerin temel bakış açılarına denk düşen bir yaklaşımı kendi zamanlarında ortaya koymuşlardır. Böylece bu maşalar, “darbe ve zihniyeti”nin mahiyetini kendi dönemlerinde “hainlik ve yediği ekmeğe ihanet” olarak kendilerini ortaya koyarak, görevlerini ifa etmişlerdir.

 

Batı medeniyeti kendi söylemine uygun olmayan milli ve manevi değer merkezli bir Yeni Türkiye’yi, Hıristiyan-Yahudi bütünselci yapılanmasına uygun görmediğinden bu sefer de sırayı;

 

- “Gezi Parkı-FETÖ”,

 

-” PKK- FETÖ”, ilişkisi üzerinden darbe vazifesini devam ettirerek, yerli devlet olmanın önünü tıkamaya çalışılmıştır. Seçimler, canlı bombalamalar, 6- 7 Ekim olayları da bu meydan okuyan milli duruş sergileyen Türkiye’de bu sürecin akamate uğramasında başarılı olamayınca, artık ;

 

40 yıldır ince batılı istihbarat birimlerinin akıl oyunlarına göre yapılandırılan FETÖ terör örtüğü hırıistiyan-yahudi geleneği menfaatine uygun yeni bir Darbe girişiminde bulunmaya görevlendirildiği açık olarak ortaya çıkmıştır.

 

İslam’ın (Tevhid mücadelesinin)1400 yıllık düşmanı olan geleneğin bugünkü taşıyıcısı görevini yapan Hırıstiyan-Yahudi yapılanmasının bir ülkesi olan ABD, bu rolü bugün taşırken hiç kendisini İslam dinini ve gelenekçideğerlere bağlı, Türkiye’yi gerçekten ayağa kaldıracak birisini kendi bünyesinde barındırır mı? Bu açık durum dahi hiç anlaşılmıyor mu bu maşalarca ? Bunu anlamaz iseniz böyle birinin ardına düşülürek; kendi vatanı koruyan Müslüman insanlar üzerine helikopterlerden ölümüne ateş açan bomba atan bir pilot!, komutan!, hakim!, savcı… olarak nasıl bir hainlik psikolojisine, ihanet dünyası içine çekilmiş insanlar olarak ortaya çıkartılır..

 

Sonuç olarak Batı medeniyetinin Hıristıyan-Yahudi yapılanması 209 (1807-2016) yıllık içerden maşalar vasıtasıyla, Darbeler yoluyla, İslam’dan Tevhit’ten Kur’an dan, Selçuklu ve Osmanlı’dan intikam alma adına bu yolu kullanmıştır. Medeniyetimizin ruh dünyasının eğittiği günümüzdeki yiğit evlatları ile tanka karşı yere yatarak, tepesinden sıkılan hain mermi ve bombalara karşı canını ortaya koyarak bu darbelerle yönetme yolu artık kapatmıştır. 16 Temmuz 2016 itibariyle Hıristiyan –Yahudi geleneği, “maşa”lar yoluyla Türkiye’yi yönetemeyeceğini anlamış durumdadırlar. 209 yıl kullandıkları bu yol, 15 Temmuz 2016 itibariyle kendilerine kapanmıştır. Batılı pagan değerler Darbeler yoluyla Türkiye’de yönetim sahibi olmaması durumu, Türkiye’nin bundan sonra küresel ölçekli açık ve sıcak temalı bir savaşın içine çekilmesini “çok muhtemel” kılmaktadır.

 

Dünya günümüz itibariyle medeniyetler çatışması bağlamında şu noktaya gelmiştir : İslam medeniyeti ve Batı liberal-pagan medeniyeti, 21. Yüzyılda dünya sistem liderliği için karşı karşıya gelmiştir. İslam dünyasının Türkiye üzerinden batı’ya karşı bu liderlik mücadelesi rolü tarihi olarak kendisine yüklenmiş olduğunda, doğrudan Hıristiyan-Yahudi (başta protestan, ardından masonik, seküler yapılanmalar…) geleneği ile mücadele içine girmiştir. İç maşalarla Türkiye’nin önü kesilememiştir. 15 Temmuz 2016 darbe başkaldırması bunun nihai noktasıdır. Bu tarih esasında bu kesimin kendi kendini tasfiye hareketidir. Bu konuda ;

 

Amerikan Ordusu’nun eski istihbaratçılarından emekli Yarbay Peters kendi zihniyet dünyasına göre durumu değerlendirir: “Durum çok net. Bu darbe, Türkiye’nin İslami bir diktatörlük olmaktan kurtulması için son şansıdır. Sakın hata yapmalım. Bu darbede rol alanlar iyi adamlar” diyordu. Aynı R.Peters yorumculuk yaptığı Fox News'ta "Eğer darbe başarılı olsaydı, İslamcılar kaybedecek, biz kazanacaktık"(http://www.haber7.com /16 temmuz 2016), diyerek Batı Hıristiyan-Yahudi geleneği bakışını, ikiyüzlü “maşa”sı olan FETÖ’lük taraftarlığı üzerinden ortaya koymaktadır. Buna göre içerde maşalarla başarılı olmayan küresel kapitalist, antroposentrik merkezli Batı, 21. Yüzyıl hakimiyetini kaybetmemek için Türkiye’yi çok sıcak bir savaşın içine çekerek haddini bildirmek isteyecektir. Maşaların tükenmesi ve Batı medeniyetinin 209 yıldır alışkın olduğu yöntemin yapısal olarak ilk defa bozulması sonucu başarısız olmaları, işin artık ilk defa açıktan kendi üzerine kalmasına yol açmıştır. Türkiye çok yakın bir dönemde sıcak temalı medeniyetler çatışması yönündeki gelişmelerle karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden süratle askeri endüstriyel teknolojisini, toplum psikolojisini ve kurumlarını ivedilikle bu sürece hazırlaması gereği bulunmaktadır.

Yazarın Son Makaleleri

Sosyal Ağlarda Paylaş

Twitter Facebook Google+ E-mail

Kategoriler

Son Yazılar